Νέος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών ο Γιώργος Σταύρου

 

Νέος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σταύρου. Ο Γιώργος Σταύρου που είναι Αντιπροέδρος στον Σύνδεσμο Προστασίας της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.) από την Παρασκευή όπου αναρτήθηκε η απόφαση ορισμού του στην Διαύγεια ανέλαβε χρέη Αντιδημάρχου Διοίκησης, μία θέση που είχε ορφανέψει μετά την απαλλαγή του Αναστάσιου Χίου.

Ο Γιώργος Σταύρου είναι ένας από τους συνεργάτες του Δημάρχου, νέος ηλικιακά ενώ δηλώνει γεμάτος όρεξη για προσφορά στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.

Ακολουθεί η απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια:


Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου .

2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) .

3. Την υπ΄ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον Ν. 3852/2010» , όπως ισχύει .

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

5. Την με αριθ.876/35521/06-06-2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ.1655/69044/2014 Απόφασης Δημάρχου ως προς το μέρος που αφορά τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου

6. Την αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06- 2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό του κ. Σταύρου Γεωργίου του Αυγουστή ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου δυναμικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Η θητεία ορίζεται από 04/08/2016 μέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .