Οριστικό διαζύγιο "Κασσαβού - Χίου"


Τα σύννεφα που εδώ και καιρό είχαν δημιουργηθεί πάνω από την πολιτική σχέση του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Θρακομακεδόνων Αναστάσιο Χίο φαίνεται πως, αν και καλοκαιράκι, πύκνωσαν τόσο που πλέον δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλο. Με απόφαση που δημοσιεύτηκε το απόγευμα της Δευτέρας 6/6 στην Διαύγεια ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ουσιαστικά το "διαζύγιο" ξηλώνοντας από την θέση του τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Χίο και βάζοντας τους τίτλους τέλους μίας σχέσης με εντάσεις, πάθη, αλλά και προσπάθειες... επανασύνδεσης! Ακολουθεί η απόφαση με τις αιτιολογίες του Δημάρχου που οδήγησαν στην ρήξη:

"Το γεγονός ότι η θεσμοθετημένη θέση Αντιδημάρχου, προϋποθέτει ως εκ τούτου σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του Δημάρχου με σκοπό την από κοινού προώθηση του Δημοτικού Έργου. Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αντιδημάρχου Αναστάσιου Χίου διαπιστώνονται τα πιο κάτω, αποτελώντας την κατά το Νόμο απαιτουμένη αιτιολογία αντικειμενικώς για την αντικατάσταση του ανωτέρω Αντιδημάρχου:


α) Η συνεργασία του με τον Δήμαρχο καθίσταται προβληματική με ενδεικτική εκδήλωση την από μέρους του Αντιδημάρχου αποστολή εξωδίκου προσκλήσεως προς τον Δήμαρχο.

β) Δημόσιες τοποθετήσεις του εν λόγω Αντιδημάρχου, μη έχουσες σχέση με την ελευθερία έκφρασης γνώμης και ψήφου δημοτικών συμβούλων, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Δημοτικό Κώδικα, βλάπτουν την εικόνα της Δημοτικής Αρχής αδικαιολογήτως και αντιστρατεύονται καίρια σημεία του δημοτικού προγράμματος, βάσει του οποίου υποχρεούται να ενεργεί η Δημοτική Αρχή.

γ) Διαπιστώνεται η έλλειψη συνεργασίας, λόγω διαστάσεως απόψεων, μεταξύ του ανωτέρω Αντιδημάρχου και των λοιπών Αντιδημάρχων του Δήμου, καθώς και Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, καθώς και αποδέκτης τέτοιου είδους περιστατικών κατ’ επανάληψιν γίνεται ο Δήμαρχος.

δ) Τα ανωτέρω δημιουργούν μείζον πρόβλημα στη διοίκηση και λειτουργία της δημοτικής αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση των υπ. αρίθμ. 1655/69044/01-09-2014, 1894/78689/3-10-2014 και 1761/73569/16-9-2014 αποφάσεων Δημάρχου ως προς το μέρος που αφορά τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρου και απαλλάσσει αυτόν από τα κατωτέρω καθήκοντα:

1. Του κατά τόπον αρμόδιου Αντιδήμαρχου για τη Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων

2. Από καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Από αναπληρωτή Δήμαρχο.

4. Από καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Η αντικατάσταση του ανωτέρω θα γίνει από εμάς σε εύθετο χρόνο και μέχρι ορισμού αντικαταστάτου οι πιο πάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ